TAKTIK

Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá

Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá shop >>

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každ.. Zistiť viac >>Matematický zapínač 5 príprava na testovanie - Dana Palčeková

Matematický zapínač 5 príprava na testovanie - Dana Palčeková shop >>

Výnimočný pracovný zošit naštartuje schopnosti a myslenie žiaka v oblasti matematiky. Na príprave zošita spolupracovali špeciálni pedagógovia – úlohy sú teda upravené tak, aby ich jednoducho vyriešili aj žiaci s poruchami učenia.Dôležité informácie v úlohách sú zvýraznen.. Zistiť viac >>Lesné tajomstvá  PZ pre 3 ročník - Zuzana Gahérová

Lesné tajomstvá PZ pre 3 ročník - Zuzana Gahérová shop >>

Pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Vedie deti k čítaniu a k porozumeniu prečítaného textu. Rozvíja nielen čitateľské zručnosti žiaka, ale prináša aj nevšedné zážitky a zaujímavé informácie o lese a jeho obyvateľoch. Je výbornou pomôckou pre žiakov s dy.. Zistiť viac >>Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra shop >>

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah je koncipovaný do troch častí: 1.Slovenský jazyk - obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka s myšlienkovými mapami pre .. Zistiť viac >>Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 - Ingrid Kálaziová

Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 - Ingrid Kálaziová shop >>

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B2. Podnetom na jej napísanie bola potreba poskytnúť študentom komplexne spracované materiály zamerané na prípravu na externú aj internú časť m.. Zistiť viac >>Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre 2. ročník ZŠ (2.vyd.) - Ľuba Anhová Nguyenová

Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre 2. ročník ZŠ (2.vyd.) - Ľuba Anhová Nguyenová shop >>

Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP... Zistiť viac >>Hravá Etika 9 PZ - Slavomír Lesňák

Hravá Etika 9 PZ - Slavomír Lesňák shop >>

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je mo.. Zistiť viac >>Slovenský jazyk 2-Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 2-Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ shop >>

Pracovný zošit Hravá slovenčina 2 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Zošit je .. Zistiť viac >>Hravá slovenčina 6 PZ ( 2.vyd.)

Hravá slovenčina 6 PZ ( 2.vyd.) shop >>

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje ich o nové poznatky v súlad.. Zistiť viac >>Cool English School 4 Učebnica

Cool English School 4 Učebnica shop >>

Učebnica obsahuje kapitolu na zopakovanie si učiva z COOL ENGLISH SCHOOL 3, ďalšie sú tematicky zamerané na rozprávanie o bydlisku s osvojením si základných predložiek určujúcich umiestnenie predmetu, o školskom rozvrhu a plánovaní času, spoznávanie častí ľudského tela a najbe.. Zistiť viac >>Taktika přepisu - Polští autoři v časopi - Petr Poslední

Taktika přepisu - Polští autoři v časopi - Petr Poslední shop >>

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí. Přes značný časový odstup se pokoušíme re.. Zistiť viac >>Hravá vlastiveda 4 PZ ( 2.vyd.)

Hravá vlastiveda 4 PZ ( 2.vyd.) shop >>

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 4 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozíjajú základy kultúrnej, personálnej a i.. Zistiť viac >>Precvičovanie počítania 4

Precvičovanie počítania 4 shop >>

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách... Zistiť viac >>Hravá matematika 9 PZ ( 3.vyd.)

Hravá matematika 9 PZ ( 3.vyd.) shop >>

Pracovný zošit Hravá matematika 9 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v.. Zistiť viac >>Čítanie s porozumením 1 - básničky z chladničky PZ - Jana Bezegová

Čítanie s porozumením 1 - básničky z chladničky PZ - Jana Bezegová shop >>

Pracovný zošit vznikol ako pomôcka na podporu čítania pre žiakov v prvom ročníku v čítankovom období. V tomto období je dôležité, aby deti čítali veľa a aby ich čítanie bavilo. Básničky z chladničky sú milé, vtipné a zároveň aj poučné. Popri nácviku čitateľských zru.. Zistiť viac >>Hravý dejepis 6 PZ ( 2.vyd.) - Lenka Krajňáková

Hravý dejepis 6 PZ ( 2.vyd.) - Lenka Krajňáková shop >>

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín v záujme zrozumiteľnosti historických procesov a širšieho historického kontextu. Pri formulovan.. Zistiť viac >>Matematický zapínač - Dana Palčeková

Matematický zapínač - Dana Palčeková shop >>

Pracovný zošit je určený žiakom, ktorí sa s matematikou jednoducho nekamarátia, ale i žiakom s poruchami učenia. Na jeho príprave spolupracovali špeciálni pedagógovia.Výnimočnosť pracovného zošita spočíva v schopnosti naštartovať myslenie žiaka. V každom teste nájde tri typy.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E

Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E shop >>

V souladu s RVP ZV Edice učebnic Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u ž.. Zistiť viac >>Hravá literatura 7 - pracovní sešit

Hravá literatura 7 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu učebnice a pracovního seš.. Zistiť viac >>Hravá literatura 8 - pracovní sešit

Hravá literatura 8 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Pracovní sešit je součástí ucelené řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku literatury. Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu literatury je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající v pracné domácí přípravě učitele a použ.. Zistiť viac >>Hravá matematika 3 – Pracovní sešit 1. d

Hravá matematika 3 – Pracovní sešit 1. d shop >>

V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Obsah pracovního sešitu je rozdělen do 2 zákla.. Zistiť viac >>Hravá přírodověda 5 - učebnice

Hravá přírodověda 5 - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vedou je k nacházení souvislostí me.. Zistiť viac >>Čtení s porozuměním 4 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 4 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíj.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 8 - pracovní sešit

Hravý přírodopis 8 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Na konci každé kapitoly je souhrnný test Uvnitř sešitu je přehled učiva a prostor na vlastní poznámky Pracovní sešit obsahuje: Opakování učiva 7. ročníku Úvod do biologie člověka Stavba lidské.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 7 - pracovní sešit

Hravý přírodopis 7 - pracovní sešit shop >>

Hravý přírodopis pro 6. - 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2. stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou a zábavnou formou učivo daného ročníku a souča.. Zistiť viac >>Hravá prvouka 3 – metodická příručka

Hravá prvouka 3 – metodická příručka shop >>

Pro učitele k učebnici a prac. sešitu pro 3. ročník Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo Obsahuje řešení úloh Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV Náměty na činnost v hodinách a úkoly pro skupinovou práci Metodická příruč.. Zistiť viac >>Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky - Jason R. Rich

Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky - Jason R. Rich shop >>

V knize Fortnite: Pokročilé bojové taktiky najdete ty nejlepší strategie a tipy od zkušeného hráče. Naučte se náročnější strategie, které využívají profíci, a neztraťte se v posledních fázích hry, kdy už jde opravdu do tuhého! Využijte všechny zbraně, nástroje, materiá.. Zistiť viac >>Hravá etika 7 PZ

Hravá etika 7 PZ shop >>

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je mo.. Zistiť viac >>Peral tajomná krajina - Daniela Václavová

Peral tajomná krajina - Daniela Václavová shop >>

Peral, čarovná lesná krajina, kde si šťastne a v mieri nažívajú jej obyvatelia, rešetliaci. Ich pokojný život však naruší čierna mágia veľkého čarodeja... Zvíťazia nebojácni kamaráti Kuklík a Kalus nad temnom? Čo všetko ich čaká na strastiplnej púti? Pomôž im prejsť h.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - učebnice

Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Od pravěku po Velkomoravskou říší Život za vlády Přemyslovců a Lucemburků Od husitských válek po první Habsburky Učebnice obsahuje: 56 barevných stran A4 + přehledně zprac. časová osa.. Zistiť viac >>Čtení s porozuměním 2 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 2 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíj.. Zistiť viac >>Barevné úlohy z češtiny pro 3. ročník

Barevné úlohy z češtiny pro 3. ročník shop >>

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou .. Zistiť viac >>Procvičuji si - přídavná jména

Procvičuji si - přídavná jména shop >>

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazov.. Zistiť viac >>Procvičování pravopisu - ČJ pro 2. ročník

Procvičování pravopisu - ČJ pro 2. ročník shop >>

Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vycházejí z probírané látky češtiny v každém ročníku a jsou připraveny v souladu s RVP. Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a op.. Zistiť viac >>Barevné příklady 2.

Barevné příklady 2. shop >>

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Pracovní sešit obsahuje: Sčítání a odčít.. Zistiť viac >>Barevné úlohy z češtiny pro 2. ročník

Barevné úlohy z češtiny pro 2. ročník shop >>

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou .. Zistiť viac >>Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podn.. Zistiť viac >>Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podn.. Zistiť viac >>Hravá občanská výchova 9 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 9 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podn.. Zistiť viac >>Hravá slohová výchova 3

Hravá slohová výchova 3 shop >>

Dalším doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují předpřipravená témata podle RVP a jsou určeny pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současné.. Zistiť viac >>Hravá slohová výchova 5

Hravá slohová výchova 5 shop >>

Dalším doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují předpřipravená témata podle RVP a jsou určeny pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současné.. Zistiť viac >>Hravý početník 4 - 2. díl

Hravý početník 4 - 2. díl shop >>

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 1. stupeň základních škol je vytvořena pro potřeby důkladného procvičování a zafixování probíraného učiva matematiky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalo.. Zistiť viac >>Hravý početník 5 - 1. díl

Hravý početník 5 - 1. díl shop >>

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 1. stupeň základních škol je vytvořena pro potřeby důkladného procvičování a zafixování probíraného učiva matematiky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalo.. Zistiť viac >>Hravá školní družina 2

Hravá školní družina 2 shop >>

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Velké množství činností od malování, čtení, vystřihování, přes hádanky a různé rébusy nebo náměty pro kreativní práci. V úvodu sešity obsahují zajímavé seznámení s p.. Zistiť viac >>Hravá školní družina 3

Hravá školní družina 3 shop >>

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Publikace jim tak poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jsou vytvořeny ve spolupráci se zkušenými vychovatelkami. Mnoho dotazů a reakcí od vychovatelek nás .. Zistiť viac >>Hravá čítanka 4 - pracovní učebnice

Hravá čítanka 4 - pracovní učebnice shop >>

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak n.. Zistiť viac >>Hravá literatura 6 - pracovní sešit

Hravá literatura 6 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu učebnice a pracovního seš.. Zistiť viac >>Hravý zeměpis 7 - učebnice

Hravý zeměpis 7 - učebnice shop >>

Učebnice obsahuje kapitoly: Regionální geografie světa Afrika Amerika Asie Austrálie Oceánie Arktida a Antarktida.. Zistiť viac >>Hravá čeština 2 - učebnice

Hravá čeština 2 - učebnice shop >>

Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo. Práce s komiksy a dalšímy ilustracemi. Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy, labyrinty). Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet... Zistiť viac >>Hravá fyzika 6 - pracovní sešit

Hravá fyzika 6 - pracovní sešit shop >>

Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem prof. RNDr... Zistiť viac >>Hravá čeština 3 - pracovní sešit

Hravá čeština 3 - pracovní sešit shop >>

Centrální příběh vypravující zážitky z cest. Slohová část přehledně oddělena do druhé části učebnice. Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci každé kapitoly. Grafika rozvíjející představivost dětí. Mezipředmětové vztahy. Nápadité a hravé úlohy. Úlohy s prvk.. Zistiť viac >>Hravý zeměpis 7 - pracovní sešit

Hravý zeměpis 7 - pracovní sešit shop >>

Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny pozna.. Zistiť viac >>Hravá matematika 2 - Pracovní učebnice 1. díl

Hravá matematika 2 - Pracovní učebnice 1. díl shop >>

Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vy.. Zistiť viac >>Hravá matematika 7 - PS pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - Veronika Peráčková a kolektiv

Hravá matematika 7 - PS pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - Veronika Peráčková a kolektiv shop >>

V souladu s RVP ZV Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnos.. Zistiť viac >>Hravá písanka 1 IV.díl

Hravá písanka 1 IV.díl shop >>

Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech... Zistiť viac >>Hravá písanka 1 I.díl

Hravá písanka 1 I.díl shop >>

První díl písanky je zaměřený na procvičování grafomotoriky. Díky velkým stranám orientovaným na šířku zde žáci naleznou dostatek prostoru pro uvolnění ruky. Všechny úkoly jsou nápadité, hravé a navíc je doprovází krátká básnička. Písanky respektují doporučené sk.. Zistiť viac >>Hravá písanka 1 III.díl

Hravá písanka 1 III.díl shop >>

Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech... Zistiť viac >>Hravá abeceda

Hravá abeceda shop >>

Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení. Úkoly na rozvoj grafomotoriky. Zábavné básničky a říkanky... Zistiť viac >>
Tympanum     Tykal Josef     Two Roads     Tváře - Jitka Průžová     Tváře     Tunegová Eva     TRUNK spol. s.r.o.     True Self     True Paperback     Trpiš Jakub     Trnavský samosprávny kraj     Tripsoft     TRIO Publishing, s.r.o.     Triglyf, s.r.o.     Tricio Literary & Holiday Company s.r.o     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt