Pavel Mervart

Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel

Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel shop >>

Publikace, v českém prostředí zcela ojedinělá, přibližuje jednu ze stěžejních otázek liturgické reformy, iniciované II. vatikánským koncilem (1962–1965). Zaměřuje se na centrální část mešních obřadů, která byla již ve starověku označována jako „anafora“. Autor se.. Zistiť viac >>Horizont komparace - Česko-polské literá - Malgorzata Kowalczyk, Petr Poslední

Horizont komparace - Česko-polské literá - Malgorzata Kowalczyk, Petr Poslední shop >>

Kniha Horizont komparace je dalším výsledkem česko-polské odborné spolupráce MałgorzatyKowalczyk (*1946), polonistky a didaktičky literatury, a Petra Posledního (*1945), literárního historika, teoretika, bohemisty a jedné z nejvýraznějších osobností české literárněvědné polon.. Zistiť viac >>Otakar Červený - Mecenáš československýc - Jiří Pavlík

Otakar Červený - Mecenáš československýc - Jiří Pavlík shop >>

Publikace Jiřího Pavlíka je věnována legionáři a královéhradeckému rodáku Otakaru Červenému, který sice nebojoval se zbraní v ruce na bojištích první světové války, ale významnou měrou přispěl k zformování československého zahraničního odboje a legií v Rusku. Autor ne.. Zistiť viac >>Taktika přepisu - Polští autoři v časopi - Petr Poslední

Taktika přepisu - Polští autoři v časopi - Petr Poslední shop >>

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí. Přes značný časový odstup se pokoušíme re.. Zistiť viac >>Jakýpacopa? Písně pana Opa - David Růžička

Jakýpacopa? Písně pana Opa - David Růžička shop >>

Básnická sbírka Davida Růžičky (1973). Narozen v Kolíně, vyrůstal v Cerhenicích. V letech 1987 – 1993 studoval v Plzni. Po několika životních epizodách, v nichž působil jako myč nádobí, učitel hudby, hudebník v orchestru, zaměstnaný nezaměstnaný, průzkumník veřejného m.. Zistiť viac >>Homines scientiarum I - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová

Homines scientiarum I - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová shop >>

První díl série publikací Homines scientiarum o významných českých vědcích a filosofech 20. století představuje myšlenkový svět následujících osobností z oblasti humanitních a společenských věd: Stanislav Sousedík (nar.1931), katolický filosof a jeden z žáků Jana Patočky.. Zistiť viac >>Plánování socialistické vědy - Dokumenty - Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková

Plánování socialistické vědy - Dokumenty - Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková shop >>

Publikace Plánování socialistické vědy přináší rozsáhlou historickou studii a ucelenou edici dokumentu o československé vědě v období tzv. budování socialismu. Jedná se o archivně dochovaný soubor čtyř plánovacích studií k rozvoji biologických, chemických, technických a m.. Zistiť viac >>O povaze jevů - Karel Novotný

O povaze jevů - Karel Novotný shop >>

Kniha je líčením příběhu fenomenologických diferencí týkajících se povahy jevů. A to, jak již název naznačuje, především v rámci nové francouzské fenomenologie. Autor detailně analyzuje fenomenologické koncepce Maurice Merleau-Pontyho, Michela Henryho, Emmanuela Lévinase, Mar.. Zistiť viac >>Šlechtická demokracie - Jan Květina

Šlechtická demokracie - Jan Květina shop >>

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou .. Zistiť viac >>Vita coaetanea - Současný život - Rajmund Llull

Vita coaetanea - Současný život - Rajmund Llull shop >>

Kniha přináší latinsko-český překlad Llullova Vita coaetanea, který je doprovázen komentářem, soustřeďujícím se na historický kontext Vita. Úvodní studie seznámí čtenáře s vybranými okruhy Llullova myšlení, přičemž důraz klade na apologeticko-misijní aspekt jeho činno.. Zistiť viac >>Vyprávění o minulých letech aneb Nestorů - Michal Téra

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorů - Michal Téra shop >>

Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské sp.. Zistiť viac >>Možnosti četby - Karolina Světlá v disku - Ivo Říha

Možnosti četby - Karolina Světlá v disku - Ivo Říha shop >>

Kniha Možnosti četby nabízí interpretaci díla Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny 19. století. Autor se soustředí na dobové přístupy k podobám a funkcím národní literatury, zaměřuje se na problematiku úkolů kladených na českého spis.. Zistiť viac >>Eseje - Il secondo mestiere - Eugenio Montale

Eseje - Il secondo mestiere - Eugenio Montale shop >>

Kniha seznamuje českého čtenáře s Montaleho pozoruhodnou a závažnou tvorbou esejistickou a kritickou, kterou autor sám nazýval svým "vedlejším povoláním" (Il secondo mestiere). Soubor Montaleho kritických esejů je širokým výběrem z textů, jež vznikaly v průběhu půl století .. Zistiť viac >>Kultura Biokulturologická perspektiva - Martin Soukup

Kultura Biokulturologická perspektiva - Martin Soukup shop >>

Kniha představuje první původní českou práci věnovanou pojmu kultura z hlediska biokulturologie. Autor staví na antropologickém a kulturologickém zacházení s pojmem kultura, které dává do souvislosti s historickým vývojem darwinisticky orientovaných výkladů kultury. Zvláštní p.. Zistiť viac >>Definovat a kombinovat - Komenského proj - Petr Pavlas

Definovat a kombinovat - Komenského proj - Petr Pavlas shop >>

Jan Amos Komenský zaujímá v literatuře k dějinám hledání dokonalého jazyka zvláštní postavení: každý ho zmiňuje, téměř nikdo mu však nepřisuzuje zásadnější roli či originalitu. Přesto Komenského projekt dokonalého jazyka originální byl, a to svým spojením přísně r.. Zistiť viac >>Kriminalita v Rudolfínské Praze - Ondřej Hladík

Kriminalita v Rudolfínské Praze - Ondřej Hladík shop >>

Kniha Ondřeje Hladíka přináší detailní pohled na kriminalitu rudolfínské doby. Autor vychází především z tzv. knih svědomí, které vznikaly jako součást soudního řízení v raném novověku, konkrétně pak na Novém Městě pražském v letech 1585-1593. Do nich přísežný pí.. Zistiť viac >>Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, boom: Ku - Martin Soukup

Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, boom: Ku - Martin Soukup shop >>

Kniha ukazuje dopady kolonialismu na životy příslušníků novoguinejské etnické skupiny Nungon. Na základě jednoho desetiletí terénního výzkumu a rozboru archivních dokumentů autor pojednává o proměnách způsobu života Nungonů, které se začaly od třicátých let 20. století o.. Zistiť viac >>Starosť o dušu - Životy subjektivity a p - Jaroslava Vydrová a kolektiv

Starosť o dušu - Životy subjektivity a p - Jaroslava Vydrová a kolektiv shop >>

Ako zareagovať na filozoficky komplexnú tému starosti o dušu? Aké línie uvažovania zvoliť? Pri výbere jednotlivých momentov a filozofických problémov sa pre pätnástich autorov tejto spoločnej knihy stali dôležitými otázky vzťahu k sebe, druhým, svetu a mysleniu. Tri časti, ktor.. Zistiť viac >>Legenda jménem Tyrannosaurus rex - Vladimír Socha

Legenda jménem Tyrannosaurus rex - Vladimír Socha shop >>

Na světě dnes už snad není nikdo, kdo by o tomto legendárním zabijákovi z pravěkých dob neslyšel. Tyrannosaurus rex byl jedním z největších dravých tvorů, kteří kdy kráčeli po zemském povrchu, a i nepředstavitelných 66 milionů let po svém vyhynutí pevně ovládá svět na.. Zistiť viac >>Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku - Radek Vorlíček

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku - Radek Vorlíček shop >>

Inkluze je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat nejen mezi politiky, ale i mezi pedagogy a rodiči. Zároveň je to téma, u něhož postrádáme kvalitní informace získané přímo ze školního prostředí. Kniha Radka Vorlíčka tuto situaci napravuje. Umožňuje čtená.. Zistiť viac >>Výklady a kritika - Miloš Havelka

Výklady a kritika - Miloš Havelka shop >>

Texty zařazené do této knížky jsou kritické a polemické povahy a chtějí být chápány jako odborné recenze. Až na jednu dosud nepublikovanou, ale pro publikaci připravenou výjimku byly uveřejněny v odborných časopisech, i když třeba jen ve zkrácené podobě. Byly shromážděny .. Zistiť viac >>Svět vymezený a neomezený - Antonín Šíma

Svět vymezený a neomezený - Antonín Šíma shop >>

Tradice pythagorejství poutala pozornost pro své názory a tabu již v 6. století př. n. l. Následovníci Pýthagory bývají považováni za zakladatele matematického uvažování či objevitele číselných poměrů hudebních harmonií, ale zároveň jsou označováni za členy nábožensk.. Zistiť viac >>Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská

Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská shop >>

Sbírkou Káva pro H. (Kuchyňská revue) završuje autorka trilogii, jež zahrnuje období, kdy se znovu ponořila do teorie Henriho Bremonda a nechala se jí ovlivnit (Sirka Henriho Bremonda 2016, Prázdniny s Henrim 2017). Neobjevuje objevené, sleduje Bremondovu linii u nás výrazně artikulo.. Zistiť viac >>Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho - Jan Stoklasa, Petr Polehla

Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho - Jan Stoklasa, Petr Polehla shop >>

Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch nejen jeho majitelé a zaměstnanci, ale také o.. Zistiť viac >>Kristus - vítěz nad podsvětím - Ilarion Alfejev

Kristus - vítěz nad podsvětím - Ilarion Alfejev shop >>

Kniha Kristus – Vítěz nad podsvětím metropolity Ilariona Alfejeva se věnuje stěžejnímu tématu dogmatické a liturgické tradice pravoslavné církve: sestoupení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí a vzkříšení mrtvých. Autor postupně analyzuje novozákonní spisy, apokryfy.. Zistiť viac >>Muslimští migranti a český sekulární stá - Eva Pavlíková

Muslimští migranti a český sekulární stá - Eva Pavlíková shop >>

Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v jejich.. Zistiť viac >>Vývoj katechetiky v českých zemích v let - Marie Zimmermannová

Vývoj katechetiky v českých zemích v let - Marie Zimmermannová shop >>

Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním teologickým oborům. Jako teologický obor zkoumá způsob Božího jednání s člověkem, reflektuje ho a stanovuje principy, obsahy a metody katechetického působení .. Zistiť viac >>Vrazi paměti - Papírový Eichmann a jiné - Pierre Vidal-Naquet

Vrazi paměti - Papírový Eichmann a jiné - Pierre Vidal-Naquet shop >>

Pierre Vidal-Naquet (1930–2006) byl vynikající francouzský historik, odborník na dějiny starého Řecka. Mezi jeho díla patří Économies et Sociétés en Grčce ancienne (Hospodářství a společnost ve starém Řecku, 1972, spoluautor Michel Austin), Le Chasseur noir. Formes de pensées .. Zistiť viac >>Hymny o ráji - Efrém Syrský

Hymny o ráji - Efrém Syrský shop >>

Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti. Když prarodiče lidstva selhali v této úloze, poté co uposlechli hadův n.. Zistiť viac >>Kladské dějepisectví v Polsku po druhé s - Boguslaw Czechowicz

Kladské dějepisectví v Polsku po druhé s - Boguslaw Czechowicz shop >>

České bádání o Kladské zemi, léta zatlačované z politických důvodů, nyní prožívá rozkvět. Stále častěji se dostává do zorného pole nejen historiků, ale rovněž kunsthistoriků, etnografů, etnologů, archeologů aj. Publikace Bogusława Czechowicze se tentokrát zaměřuje n.. Zistiť viac >>Ať múzy promluví - Tři byzantská kvazidr

Ať múzy promluví - Tři byzantská kvazidr shop >>

Kniha představuje tři pozoruhodné byzantské literární experimenty vzniklé v 9. a 12. století: Verše o Adamovi Ignatia Diakona, Kočkomyší válku Th eodóra Prodroma a Dramation Michaéla Haplúcheira. Označení "kvazidramata" sice literární formou odkazuje k dramatu, nicméně díla pr.. Zistiť viac >>Pohádlenky - Lenka Huláková

Pohádlenky - Lenka Huláková shop >>

Pohádlenky – to jsou skoro obvyklé pohádky: potkáte v nich draka, princeznu, vílu i strašidýlko... Ale jak napovídá už název, je v nich i něco navíc, co do obvyklého pohádkového světa přidala autorka ze sebe. Třeba nesnáze toho, kdo se musí učit hrát na klavír. Holčičí p.. Zistiť viac >>Za fasádou jednoty - KSČ a SED po roce 1 - Martin Štefek

Za fasádou jednoty - KSČ a SED po roce 1 - Martin Štefek shop >>

Martin Štefek ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. Na základě výzkumů archivních pramenů čtenářům odkrývá logiku fungování polit.. Zistiť viac >>Mediální moderna - Studie k soudobým for - Jiří Bystřický a kolektiv

Mediální moderna - Studie k soudobým for - Jiří Bystřický a kolektiv shop >>

Kolektivní monografie Mediální moderna (Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality) nabízí čtenáři analýzu teorií a diskusí spjatých s vnímáním a interpretací světa v kontextu moderních a postmoderních médií a kultury. Podává obraz ztvárnění reality a změn viděn.. Zistiť viac >>Hovory arte - František Kšajt

Hovory arte - František Kšajt shop >>

Arteterapie je něco mezi nebem a zemí. Přesvědčit se o tom můžete v jednadvaceti Hovorech arte, které jsou vedeny s předními představiteli artetrapie a dalších expresivních terapií v České republice. Čtenářsky osvědčenou formou rozhovoru je zde do jednoho řečiště svedeno mn.. Zistiť viac >>Faravidova říše - Bengt Pohjanen

Faravidova říše - Bengt Pohjanen shop >>

Faravidova říše současného severobotnického spisovatele Bengta Pohjanena je poetickým příběhem o cestách čarodějů a králů na evropském Severu poloviny 11. století. Příběh obsahuje historickou perspektivu staroseverských ság i mytologickou, nadčasovou rovinu kalevalských run,.. Zistiť viac >>Profesionalizace literární kultury - Alž - Martina Kastnerová

Profesionalizace literární kultury - Alž - Martina Kastnerová shop >>

K mnoha změnám, kterými procházela společnost alžbětinské Anglie, patří i nová role „básníka z povolání“ – autorka knihy ho přirovnává k postavám dnešní popkultury: jsou obecně známé, jsou jim přisuzovány slušné výdělky, ale ne vždy slušná pověst. Jeden z nich.. Zistiť viac >>The Christian roots of European identity - Karel Sládek

The Christian roots of European identity - Karel Sládek shop >>

The multi-authored monograph The Christian Roots of European Identity: A Central European Perspective offers views on European identity from academics based at universities in Central Europe: Charles University in Prague, Czech Republic, the University of Prešov, Slovakia, and the Pontifical Univer.. Zistiť viac >>Non Angli sed Angeli - Kult svatých v la - Helena Polehlová, Petr Polehla

Non Angli sed Angeli - Kult svatých v la - Helena Polehlová, Petr Polehla shop >>

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednot.. Zistiť viac >>Brazílie v souvislostech

Brazílie v souvislostech shop >>

Brazílie se jako největší latinskoamerická země (a pátá největší na světě), země s 206 miliony obyvatel, čím dál častěji těší pozornosti badatelů v oboru společenských i přírodních věd. Jako trh s obrovským potenciálem má význam pro ekonomy. Jako země s neobvyklý.. Zistiť viac >>Křesťanství v arabském světě - El Hassan bin Talál

Křesťanství v arabském světě - El Hassan bin Talál shop >>

Předkládaná kniha někdejšího jordánského korunního prince a strýce dnešního krále El Hassana bin Talála představuje vůbec první novodobý pokus o zachycení dějin a povahy křesťanské zvěsti z pohledu muslima. Autor popisuje historickou pouť křesťanství od jeho vzniku v Pale.. Zistiť viac >>Patočkovy interpretace literatury - Daniela Blahutková, Miloš Ševčík

Patočkovy interpretace literatury - Daniela Blahutková, Miloš Ševčík shop >>

Monografie Patočkovy interpretace literatury se zabývá okruhem textů Jana Patočky, v nichž se jejich autor věnuje rozborům literárních látek a úvahám o literatuře, spisovatelích a spisovatelství. První část knihy představuje texty, které vypovídají o Patočkově pohledu na vz.. Zistiť viac >>Libanonské rozhovory - Monika Langrock

Libanonské rozhovory - Monika Langrock shop >>

Libanon je barometrem politického dění na Blízkém východě a libanonští křesťané intelektuální elitou křesťanů Středního východu. Léta po skončení občanské války (1990) však popisují jako léta deziluze a deprese z politického vývoje země. Ve čtrnácti rozhovorech se k.. Zistiť viac >>Bratrovrazi

Bratrovrazi shop >>

„Chce prý být svobodný. Zabijte ho“ Toto je příběh a život malého velkého hrdiny. Ačkoli Kazantzakisův román Bratrovrazi patří k jeho méně známým dílům, zralostí, významem, a hlavně nadčasovostí se vyrovná těm ostatním. Autor, v hloubi duše pacifista, přibližuje .. Zistiť viac >>Jen růže jako opora - Nur eine Rose als - Hilde Dominová

Jen růže jako opora - Nur eine Rose als - Hilde Dominová shop >>

Hilde Dominová (1909–2006) je jednou z velkých německy píšících básnířek židovského původu, kterým se po strašlivé zkušenosti holokaustu podařilo vrátit němčině platnost básnického jazyka. V její nevšední, vstřícné i tajuplné poezii se promítá mnohaletá zkušenost.. Zistiť viac >>„Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomeno - Ondřej Beran

„Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomeno - Ondřej Beran shop >>

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) je jedním z nejvýznamnějších filosofů 20. století a jeho dílo podstatným způsobem proměnilo a stále ovlivňuje analytickou filosofii. Většina čtenářů jeho spisů zná tzv. raného a pozdního Wittgensteina, ztělesněné ve dvou hlavních pracích,.. Zistiť viac >>Krása spasí svět - Karel Sládek

Krása spasí svět - Karel Sládek shop >>

Známý výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“, který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy pokusil dát odpověď: „Jaká krása spasí svět?“ Odborná monografie vznikla na základě vědeckých rozprav .. Zistiť viac >>Dějiny rakouské provincie redemptoristů

Dějiny rakouské provincie redemptoristů shop >>

Kongregace Nejsvětějšího vykupitele, redemptoristé, mají v našich zemích to štěstí, že jsou relativně mladou řeholí, v zaalpském prostoru se etablovali až v 19. století. Takže se nestali jako jezuité symbolem „temných časů“ protireformace. V 19. století s nimi sice úsp.. Zistiť viac >>Freudova neurofyziologie mysli - Michal Polák

Freudova neurofyziologie mysli - Michal Polák shop >>

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i soubor dopisů adresovaný berlínskému lékaři Wilhelmu Fliess.. Zistiť viac >>Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - Ilarion Alfejev

Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - Ilarion Alfejev shop >>

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie (území dnešního Iráku a Íránu). V předkládané knize je analyzováno Izákovo asketické a mystické učení - zejména stavy opuštěnosti Bohem, poku.. Zistiť viac >>Nebeská brigáda - Vilém Sacher

Nebeská brigáda - Vilém Sacher shop >>

Vilém Sacher ve své knize zachycuje vznik 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu v době, kdy byl náčelníkem jejího štábu. Popisuje i její další osudy, tedy rozporuplné bojové nasazení v Karpatech, komplikovanou, ale úspěšnou účast v SNP a strádání v Ní.. Zistiť viac >>Tntesean and the Music of the Armenian H - Haig Utidjan

Tntesean and the Music of the Armenian H - Haig Utidjan shop >>

This monograph documents Haig Utidjian’s research of recent years on the formation of the extant melodies of the Armenian Hymnal on the basis of the corpus of writings and transcriptions of the nineteenth-century Constantinopolitan musician and musicologist Ełia Tntesean (1834–1881). It serves .. Zistiť viac >>Knihy bez záruky - Petr Poslední

Knihy bez záruky - Petr Poslední shop >>

Jestli se někdy pustí do autobiografického vzpomínání Jaromír Jágr, nikoho nepřekvapí, že Ariadninou nití propojující sled jeho vyprávění bude hokej: kde žil, o čem přemýšlel, co se dověděl o sobě, jaké lidi potkával – všechno (nebo skoro všechno) bude zřejmě nějak .. Zistiť viac >>Jazyková metafora živého

Jazyková metafora živého shop >>

Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body - a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše chápání živého, pronikneme do tajemství řeči od .. Zistiť viac >>Světlo z Byzance - Řecká studia v renesa - Martin Marcel

Světlo z Byzance - Řecká studia v renesa - Martin Marcel shop >>

Za svůj pozoruhodný rozvoj vděčí západní středověká a renesanční vzdělanost v mnoha aspektech vzdělancům a kulturnímu prostředí Druhého Říma, tedy Byzance. Předkládaná monografie se zaměřuje na kontext vzniku a obnovy řeckých studií v italském humanismu, především pa.. Zistiť viac >>Rodinná socializace na příkladu českých - Hana Šlechtová

Rodinná socializace na příkladu českých - Hana Šlechtová shop >>

Rodinný život se zdá být soukromou záležitostí. Sotva co ovšem bývá předmětem veřejných debat (vrcholnou politikou počínaje a „drby“ konče) tak často jako právě život v rodině. Rodina jako prostor důvěrného sdílení s nejbližšími i jako prostředí reprodukce (nejen .. Zistiť viac >>Relevance subjektivity - Karel Novotný

Relevance subjektivity - Karel Novotný shop >>

Jednota těla a duše je ve filosofii Edmunda Husserla analyzována jako dvojí vtělení subjektu, inkarnace v těle prožívaném zevnitř, Leib, a inkorporace v těle vnímatelném v objektivním prostoru, tak jako jiná tělesa, Körper. A toto dvojí vtělení subjektivity, její dvojí tělesn.. Zistiť viac >>Snování - Michal Ajvaz, Ivan M. Havel

Snování - Michal Ajvaz, Ivan M. Havel shop >>

Kniha přináší dopisy, v nichž si oba autoři v průběhu jednoho roku sdělovali své sny, přemýšleli o nich a zkoumali, zda by mohli najít některé zákonitosti nočního snění, aniž by se přitom opírali o psychoanalytické nebo jakékoliv jiné teorie snu. Kladli si přitom otázku,.. Zistiť viac >>
Pushkin Children´s Books     Puffin     Publixing     Publishing Family     Provocation bureau, s. r. o.     ProSchool s. r. o.     Promo Design s.r.o     Profile Books Ltd.     Profi Press s. r. o.     Profesional Publishing     Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc.     prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc     Producentské centrum Wimmer, s.r.o.     Procházka Publishing     PRO, spol. s r.o.     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt